فرزند سرزمین

خداست مالک آسمان ها و زمین و او بر هر چیز تواناست

اسفند 88
3 پست